Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

TU..!


TU..!

Quay đầu chẳng phí kiếp hư vô
Rũ hết lòng tham sạch ảo bồ
Để xác lành an cùng dấu bộ
Cho thần giản dị với huyền đô
Ngày thanh nhấp ngụm hương trà bổ
Tháng đạm gieo đời vị thảo thô
Trọn nghĩa danh hồng lưu phước độ
Trần bi tịnh giác chớ giang hồ.

T/Vien
28/08/2016

Ảnh minh họa