Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

MÚA CỘT


MÚA CỘT

Múa cột phương tây vốn đã nghề
Nay người việt hóa cũng đòi mê
Phòng ba, quán víp nàng chưa nệ
Gốc cội, cau nhà ngữ chẳng chê
Uốn éo mòn tay tỳ ngực để
Đòng đưa rã cẳng tựa phao kề
Thuần phong mỹ tục đâu hay thế
Đắm dạ bao chàng mỏi mắt dê.

T/Vien
10/06/..16
Ai học nghề thì theo em nha...hí.hí..!