Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

THẦN ĐIÊU, ẢO VỌNG


THẦN ĐIÊU
(họa)

Một lũ thần điêu nắm bạo tàn
Thiên lòe, hạ dối khẳm trần gian
Oang oang miệng hót lời tràn ngả
Ấm ớ mồm hù giọng đẫy trang
Vội vã tâu toàn.... lo.. lẽ phải
Ân cần gỡ hết ...sợ... hàm oan
Làm như bấy kẻ thời không mắt
Ruốt cuộc phơi bày giống dạ lang.

H/Thương
21/08/2016
_____________________

ẢO VỌNG
(xướng)

Toàn thêu tối kiến cảnh điêu tàn
Ảo vọng che trời bịp thế gian
Cứ tưởng dân lành thương khắp mạng
Đâu ngờ quốc nhục rủa đầy trang
Người khêu mỏi miệng cho rằng đáng
Ngữ toạc hoang lời chẳng phải oan
Ngẫm nhé..! đời kia nhân quả trạng
Luôn kề báo ứng bọn lòng lang.

T/Vien
20/08/2016

Ảnh minh họa