Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

ĐỐT TRÔN


ĐỐT TRÔN..!

Dưỡng thể em thèm mấy vị tôn (tôn tạo)
Vườn xuân cạnh ngõ lũ ong dồn
Nhòm nhòm tổ ấy thơm đường bộn
Ngó ngó thùng đây đượm mật tồn
Chẳng đã spa nhiều cảnh khốn
Cho rằng mỹ viện lắm đời ôn
Tìm che mỗi mặt coi như ổn
Cực nỗi bao ngòi đốt nửa trôn. (khổ trôn)

T/Vien
14/06/..16