Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

TỤT HỨNG


TỤT HỨNG..!

Rặn mãi đây rồi mới có thơ
Vì khi cảm hứng xé tan bờ
Cho tràn mái thoải dòng sông nhớ
Để ngập ê chề cõi mộng ngơ
Mấy bữa giam cầm như mắc nợ
Bao ngày chất chứa tựa hòng cơ
Thêm mùi quyến rũ lênh đời bở
Đặc sản theo về tận bến mơ..!
Aiii.. da...xong rồi..!!!

T/Vien
10/08/2016