Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

NGỌT NIỀM THƯƠNG


NGỌT NIỀM THƯƠNG

Ai gìn giữ trọn bóng quê hương
Dẫu cách chia xa vạn nẻo đường
Thắm ủ tình cha đầy lực lưỡng
Nồng mang nghĩa mẹ lắm kiên cường
Còn đây mái nhỏ trăng tuần thượng
Vẫn đó dòng sông bến mộng thường
Ấm lũy tre xanh giàu ý tưởng
Muôn đời sáng mãi ngọt niềm thương.

T/Vien
15/08/2016

Tranh quê đêm trăng