Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

XEM BÓNG


XEM BÓNG

To mành đẹp ảnh rõ hàng côn
Trận bóng vừa tranh đá dập dồn
Kéo ngửa giằng co hồn thật thốn
Vờn nghiêng đốn ngã dạ bồn chồn
Xà ngang dội cú ngay đầu lộn
Cột dọc phang bàn cạnh mép hôn
Vợ thích chồng vui hoan tiếng nhộn
Con nhà thấy vậy cũng hò nôn.

T/Vien
12/06/..16