Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

BIA ĐỜI


BIA ĐỜI

Tiến sĩ am tường phọt chữ chơi
Ngồi không giễu kẻ búc fây rồi
Khua môi đếm việc lo bình thẩm
Ngoác miệng thừa công tán gẫu bồi
Chắc lỗi thiên tài do não ẩm
Chăng lầm trí tuyệt bởi đầu ôi
Dày hơi tỷ phú chưa vào sử
Chửa móm mà bia đã khắc đời.

T/Vien
30/09/..16

Ảnh sưu tầm mạng