Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

KIẾP U MÊ


KIẾP U MÊ..!

Nguyên bầy đắm mộng thế mà thôi
Vạn kiếp u mê lú lẫn rồi
Nịnh gót tàu kia gây lắm tội
Dìu chân khựa đó chuốc suy đồi
Tham tàn gặm khoét sâu nguồn cội
Dốc bạo nhai mòn ruỗng đức nôi
Nhục tiếng ngàn sau chồng gấp bội
Đường đâu vọng bái thuở quy hồi.

T/Vien
25/07/..16