Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

MẸ..!


MẸ..!

Trăm năm một nẻo bóng đường đời
Vạn dặm trên vai gánh giữa trời
Nghĩa nặng phu thê sao kể xiết
Tình thương lũ nhỏ chẳng xa rời
Còn xưa trẻ đẹp mơ bao bến
Hết quãng xuân thuyền mộng nẻo nơi
Gối mỏi lưng còng cay miệng nếm
Thân già nhúc nhắc vị trầu tươi.

L.T.Viên
13/05/2015