Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

LỘN MẶT RỒNG


LỘN MẶT RỒNG

Phiến diện nom hình ẩn ý cay
Rồi khi lộn ngữ khéo như bày
Vì tâm bất chính nên thầm bậy
Bởi não vô lương đã trộm lầy
Mắt quạ bờ ao nhìn tượng đáy
Mày gà nóc rạ đoán chân mây
Cho rằng thấu tận trề môi nhảy
Nghiệt ngã trò đời dốt đặc thay.

T/Vien
17/09/2016

PIC +EM THÍCH TÌÊN​​
(xoay ngược hình..cấm bậy..!)