Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

GỬI MƠ


GỬI MƠ...!

Đêm đã về khuya mắt tỏ mờ
Ai mà thức nữa hóng vần thơ
Trần gian nét chữ còn vương nợ
Bút mực nghiên đài trọn gửi mơ

T/Vien
13/05/2015