Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

VƯỜN HOANG


VƯỜN HOANG

Anh về xới lại mảnh vườn hoang
Bỏ bẫng nhiều năm chẳng ngó ngàng
Cỏ dại lan tràn cây chắn lối
Cành ôi phủ tận rễ len đàng
Ngày qua vất vả thân em gái
Tháng lại gian truân mỗi dáng nàng
Để vụ cùng chăm lành giống mới
Vui mùa ngọt trái đặng nhà sang.

T/Vien
Hp: 18.05..15