Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

THAN


THAN..!!!

Dân giàu nước mạnh thế là đây
Tủi hận quanh năm mãi cứ đày
Mấy bữa do trời gieo nỗi xéo
Vài hôm bởi cướp rắc tâm giày
Gia cầm súc vật như nhà xác
Lúa ruộng khoai đồng tựa bãi thây
Trẻ khóc già than người đắm mạng
Miền trung khúc ruột đắng cay bày ?

T/Vien
19/10/..16