Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

NGỘ GIÁC..!


NGỘ GIÁC..!

Chốt cửa am tường khởi nguyện tu
Cầu mong thế sự bớt sương mù
Nhân sinh được mất bao giờ đủ
Vạn kiếp còn không mấy khắc bù
Bể khổ mòn thân nồng lạc thú
Trầm luân oải xác nặc danh phù
Đường oan lối nghiệt nên rời  ủ
Ngộ giấc an lành ấm vạn thu. 

T/Vien
31/03/2016