Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

HÀNG Ế...!


HÀNG Ế...!

Ngỡ tưởng ngày xưa đói ..vải dè
Đương thời khó nhọc.. khỏi cần che
Anh ngồi giữa chợ vùi.. đông vẽ
Chị nhổm bên đường cõng ..hạ be
Đẫy mẹt khoai tây thâm chuối mẻ(mẻ chuối)
Đầy mâm bánh thịt thẫm xôi chè(xôi chè thâm)
Người qua kẻ lại hòng tham rẻ
Ế ẩm mua giùm cảnh chéo nghoe.

T/Vien
25/03/2016

https://plus.google.com/+VienLeTat/posts/4G3tcFUw1B3