Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

HẬN..


HẬN..

Nuôi hoài nấng mãi chẳng đền ân
Hận oán còn gieo khắp ngả trần
Phụ mẫu ương tàn đem chói chặt
Anh em nỗi cực phải xa dần
Ăn mòn đạo nghĩa thành gian phỉ
Uống cạn luân thường bởi ác nhân
Giá được thay trời ta phạt thảo
Cung hình tiễn bước vạn mành thân.

T/Vien
27/03/2016