Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

SAU SONG CỬA


 SAU SONG CỬA


Cuộc sống con người chẳng được vui
Song tồn mấy kiếp dẫu không đui (mù)
Nuôi con dạy bảo... nâng từng bước
Dưỡng cháu thương yêu ...kể ngọt bùi
Thuở khó tìm ăn ...đâu cũi nhốt
Nay giàu mải việc... chả tình lui
Ôsin ...sợ dởm nhà nguy mất
Nhắc nhỉ già trông thật ngậm ngùi?


T/Vien