Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

BÁC SĨ NHÀ TA QUẢ THẬT TÀI


BÁC SĨ NHÀ TA QUẢ THẬT TÀI

Bác sĩ trình cao quả thực tài..
Mua quyền chạy chức nổi bằng hai
Thăm thằng bảy mốt đau là phái
Khám nữ mười ba ốm thuộc bài
Thuốc trị vài hôm chân cứng mãi
Đơn kê cả tháng bụng to hoài
Tiền nhân đúc kết "toàn thư" dại
Phúc đẳng lừng danh ấm tổ đài.

(Phúc đẳng hà sa ấm tuyệt đài..)
T/Vien