Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

NGỠ LÀ TIÊN


NGỠ LÀ TIÊN

Nắng lửa bao ngày cũng hóa điên
Sa thần nhụt trí mấy ai yên
Già đau trẻ sốt sao tiều tụy
Kẻ ốm người ho tất nặng phiền
Phố bước chiều qua vừa tản bộ
Nhà thương bữa đến lại lo tiền
Chung giường lúc nhúc nằm la liệt
Bác sĩ thăm nhòm ngỡ tưởng tiên !

T/Vien