Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

VĂN HOÁ TỪ..!


VĂN HOÁ TỪ..!

Danh hùng nước việt cỡ toàn thư
Bỉ chức hình chi lại phải từ
Mới nẫng vì cha ngành đã bự
Vừa nhường bởi chú sức đang dư
Nhìn gương rõ sáng thơm lời cử
Thấy mặt như hồng lợm tiếng sư
Ngoại tiếp trong luồn dân nảy sự
Uy quyền một thuở cũng trèo lư.

T/Vien
21/11/..16

http://m.laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/van-hoa-tu-chuc-la-can-thiet-612221.bld#ref-http://m.facebook.com/