Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

NGÀNH..VUI TÝ MÀ..!


NGÀNH..VUI TÝ MÀ.!

Bầy em tiếp khách cũng như là..
Bộ trưởng vui ngành nở mặt hoa..
Tất tưởi thềm trao dòng chữ lạ..
Bơ phờ quán luyện mấy bài ha..
Bia cùng cán sự ngời văn hoá..
Tiệc với thầy yêu rạng nước nhà..
Bục giảng trò kia thừa kế cả..
Môn vừa nổi tiếng lại nhìn xa...

T/Vien
19/11/..16