Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

ĐÔNG VIỄN XỨ


ĐÔNG VIỄN XỨ

Đông tràn tuyết phủ trắng đường rơi
Lạnh giá bao quanh cả xứ người
Lặng vác niềm thương gìn ước đợi
Thầm chan quãng nhớ nín mơ vời
Quê nhà mãi ngóng lành duyên hội
Nẻo ấy hoài trông ngọt tiếng đời
Lửa ấm hồng xua tàn bước mỏi
Nhen đầy mộng xoá mảnh tình côi.

T/Vien
28/11/..16