Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

THẤT TÌNH


THẤT TÌNH

Tội lắm nghe em dẫu giận đời
Duyên tình chửa trọn cũng đành thôi
Đừng quen giỡn gió leo cầu bạc
Chớ tạm buông dòng đắm mạng khôi
Dữ tiếng ngàn sau lời chẳng ngớt
Oan điều vạn thuở kiếp không nguôi
Ngày mai lại sáng tô trời mộng
Cả quãng mơ hồng sánh bước đôi.

T/Vien
12/11/..16
Vịnh theo tranh