Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

SỐNG ĐẸP


SỐNG ĐẸP

Hãy bỏ tham gian tránh lụy phiền
Hoà lòng tĩnh tại với thiên nhiên
Ngày gieo chữ hạnh buồn đau tiễn
Bữa dạo vườn yêu tủi đắng thiền
Để mỗi tâm lành luôn thánh thiện
Cho đời quả ngọt mãi bình yên
Dòng qua cõi tạm rồi tan biến
Sống đẹp thơm hoài phúc mãn viên.

T/Vien