Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

RÕ THIÊN TÀI


RÕ THIÊN TÀI

Sinh đời vạn thuở có nào ai ?
ÁNH trội hơn ngàn lũ quái thai
Chữ tốt bàn Sưu ..bài cũng đẹp
Mưu thừa vợt Thuế ..kế càng hay
Làm lông vịt chết e mồm giãy
Cắt cổ gà xong ngại tiếng rầy (la rầy)
Khố bội may
 nhờ công tiến sĩ
Hồng danh đất Việt rõ thiên tài..?

T/Vien