Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

SẮC DIỄM


SẮC DIỄM

Ngát khoảng không gian thắm tuyệt vời
Hoa bừng sắc diễm phả nồng tươi
Như vào mộng cảnh bên trần giới
Tựa đến vườn tiên giữa chốn đời
Nhạt nắng vừa tia lờ lững rọi
Nhàn mây mỏng cánh thẩn thơ cười
Hương lành gió thoảng tình phiêu gợi
Đắm những hồn yêu luyến chẳng rời.

T/Vien