Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

VƯỜN HOANG


VƯỜN HOANG

Anh về xới lại mảnh vườn hoang
Bỏ phí nhiều năm chả ngó ngàng
Cỏ dại giăng đầy cây chắn lối
Cành ôi phủ ngập rễ vươn đàng
Ngày qua vất vả thân em gái
Tháng lỡ long đong chỉ mỗi nàng
Để vụ cùng chăm lành giống mới
Vui mùa gặt hái đặng nhà sang.