Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

VƯỜN HOANG


VƯỜN HOANG

Anh về xới lại mảnh vườn hoang
Bỏ bẫng nhiều năm chẳng ngó ngàng
Cỏ dại lan tràn cây chắn lối
Cành ôi phủ ngập rễ vươn đàng
Ngày qua vất vả thân em gái
Tháng lỡ gian truân mỗi dáng nàng
Để vụ cùng chăm lành giống mới
Vui mùa gặt hái đặng nhà sang.