Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

MÓN KHOÁI..!


KHOÁI VẶT

Bảnh mắt thèm xơi vặt thuốc lào
Vê mồi thọc nõ nghệ làm sao
Tay mềm nẫng ống ngồi châm lửa
Ngón dẻo mân vòi giạng vuốt đao
Đượm khói vài giây xung trận ảo
Thơm mùi mấy phát nẩy lòng nao
Chàng vui thiếp khoái hồn điên đảo
Chả trách tiền nhân nướng mệnh đào !

T/Vien