Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

CÁI ĐẦU


CÁI ĐẦU

Trắng cả trời mưa dội mái đầu
Nghiêm mình tổng thống niệm tình sâu
Ngàn danh liệt sĩ công còn đấy
Chỉ tượng anh hùng nghiã mất đâu
Khác hẳn nhà ta hình cốt cán(quốc cán)*
Hơn nhiều xứ Việt óc bò trâu

Vài tên nón lệch điều gương mẫu
Học đó PUTIN kính cẩn chầu.

(Học đó lòng nhân kính cẩn chầu..)

T/Vien

*người đứng đầu đất nước

http://m.baomoi.com/mua-trang-troi-putin-dau-tran-vieng-mo-liet-si-vo-danh/c/22593060.epi?utm_source=iapp&utm_medium=facebook&utm_campaign=share