Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

THƠ THẨN


THƠ THẨN

Thơ thẩn dạo ni thiệt quả là
Đọc hoài nghiệm mãi cũng không ra
Gượng từ cưỡng vận_ui ui má
Tối nghĩa đen lời_úi úi cha
Kẻ đọc lào xào khen tuyệt  nhá
Tên bình láo nháo bảo hay nha
Đường Thi rẻ mạt dường rau muống
Lý Bạch hồi sinh cũng tủi mà.

V.Van Vu