Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

ƠN NGƯỜI..!


Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...

ƠN NGƯỜI..!
Nhàu hương sạm sắc nẫu thân mòn
Tóc bạc da mồi cạn tuổi son
Chẳng ngại gian lao tròn việc nước
Đâu màng vất vả đẹp chồng con
Tình chung những tháng mình tơi tả (hình lơi lả)
Nghĩa cả bao ngày phận héo hon
Lặng lẽ người chăm gìn hạnh phúc
Tràn khơi đức mẹ mãi luôn còn.

T/Vien