Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

MẤY NGUỒN VUI..?


MẤY NGUỒN VUI..?

Mộng thoảng đời kia đắng, ngọt, bùi..
Năm dài tháng cạn mấy nguồn vui.?
Hầu vơi túi rỗng ...thầm trăn trở
Gạo hiếm tiền khan ..luống ngậm ngùi
Luẩn quẩn vương hình xen những bụi
Vòng quanh đắm phận lẫn hương mùi
Vài chai ,gói thuốc ...mừng tao ngộ(duyên lành ngộ)
Vẹn nghiã chung tình thế cũng xuôi.

T/Vien