Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

KHÔN LÀ THẾ


ĐƠN GIẢN NHƯ THƯỜNG
(họa-mb)

Giờ khoe lớn tiếng thiệt hay dùng
Ngọt mép an trời chẳng ngại bung
Giấy bọc than hồng nào khỏi cháy
Giày che khói đượm há ngăn bùng
Mòng thân chỗ gặm thề luôn đúng
Đẫy dạ nơi nhồi hứa mãi hung
Giảng dạy đời chung phò chính nghĩa
Ngàn năm đẹp những trí khôn cùng.
T/Vien
_________________________

ĐƠN GIẢN GỌN LẸ
(xướng)

Cả vú thời nay vẫn được dùng
Em gào lấp miệng chả còn bung
Ghì luôn điểm quẫy là tan vút
Bịt lỗ vùng loe hẳn hết bùng
Chén đậm kia mời khen phải mãi
Ăn dầy ấy đãi gật đầu hung
Từ xưa chỉ vẽ đường công lý
Thoải mái mà hay dễ tột cùng
Nguyễn Kháng.