Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

KIẾP PHÙ SINH


KIẾP PHÙ SINH

Muôn dòng cõi tạm kiếp phù sinh
Vốn dĩ trần gian huyễn cảnh hình
Khách trọ trăm năm còn nghiệp chướng
Người đi vạn khắc những tư tình
Đường mơ cứ dệt hường chung bóng
Nẻo mộng hòng thêu thắm phận mình
Dẫu biết đời kia... nhiều ải rẽ
Hư huyền thả bước thưởng lòng vinh.

T/Vien
(22/10/2015)