Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

DANH ĐỒN ĐẤT VIỆT


DANH ĐỒN..!

Vừa nghe khắp nẻo tiếng rinh rằng
Nước Việt nay cường khỏi gợn tăn
Thoải mái làn thông xe xịn thẳng
Vô  tư  bãi  đụn  xế  thô  nhằng
Đường hơn bẹn trẻ bao đèn chắn
Lộ kém trôn gà  lắm thứ  băng
Vạy mép nhiều tên hòng vượt đẳng
Thầy non chửa xứng...xứng danh thằng!

T/Vien
25/04/2017
________________

DANH ĐỒN
__o0o__
Thiên hạ truyền tai kháo bảo rằng
Mai này đất Việt hết lăn tăn
Ô tô rộng lối hàng ngay thẳng
Xế máy dìm kho khỏi nhập nhằng
Phố tợ hang trùn sao dấm dẳng ?
Đường như lỗ mũi lấy gì băng ?
Thời nay lắm kẻ vì xưng đẳng
Chẳng biến thành ông . cũng ..được... thằng !

Bns Ho - Hong
25/04/2017

Theo thời báo