Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

THƠ THẨN THỜI NAY


THƠ THẨN

Đòng đưa mớ chữ... cứ quay là
Hết luận rồi nghiền ý chẳng ra
Kiệm ngữ khan dòng.. ơi hỡi má
Cô tình đặc bóng... ới hời cha
Ào ào ..kẻ duyệt ..văn phong nhá
Lốn nhốn.. người bình.. kiệt tác nha
Ngộ tiếng thi đường tươi cỏ lạ
Hèn chi LÝ BẠCH chóng quên mà.

T/Vien
_________________________

____ THƠ THẨN

Thơ thẩn dạo ni thiệt quả là
Đọc hoài nghiệm mãi cũng không ra
Gượng từ cưỡng vận_ui ui má
Tối nghĩa đen lời_úi úi cha
Kẻ đọc lào xào khen tuyệt  nhá
Tên bình láo nháo bảo hay nha
Đường Thi rẻ mạt dường rau muống
Lý Bạch hồi sinh cũng tủi mà.

V.Van Vu