Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

DẠI & KHÔN..!


DẠI & KHÔN..!

Ai người cũng xấu đẹp mình chăng?
Đảo mắt nhìn quanh lắm kẻ xằng
Tiếng lợm bông đùa qua bóng quế
Lời thô chớt ghẹo vượt cung hằng
Ngàn năm vẫn thói đời kênh kiệu
Vạn thuở còn nguyên tính nhập nhằng
Nghĩ kỹ khôn cùng đâu học thức?
Văng bừa có bữa phải trồng răng.

T/Vien