Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

RĂN MÌNH - VƯƠN MÌNH


HÃY VƯƠN MÌNH
(hoạ : y vận - ndt)

Đời kia rộng lớn mở mang ngày
Chấp đụng chi lời những kẻ say
Dệt phú đôi bài tâm sẽ thoả
Làm thơ mấy tệp nghĩa thêm dày
Câu dù chẳng trọn từ gieo sỗ (loã,loãng)
Ý bởi chưa tròn ngữ vận ngay
Ả đọc thằng xem thì não ngắn
Màng đâu bạc lẻ chút công cày.

T/Vien
_________________

TỰ RĂN MÌNH
(xướng)
Chém ẩu cùng thơ những tháng ngày
Người ta nịnh chút cõi hồn say
Vừa hay hạc tất còn vương nặng
Mới biết trùng thanh vẫn mắc dày
Với bạn nhiều khi xưng xỉa vội
Bên thầy  lắm lúc  nổi khùng ngay
Răn mình gắng học cho thuần thục
Để vịnh thành công chuyện mướn cày.

Tich tran van