Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

NỖI HẨM


NỖI HẨM

Cám cảnh thơ thời rẻ vậy sao ?
Bày la liệt vỉa khản hơi chào..!
Năm đồng bự cuốn in toàn đạo
Mốt vạn nguyên chồng tậu cả bao
Chả trách đời nay nhân sĩ ảo
Hèn chi giấy mực sức công phào (tầm phào)
Văn hay chữ tốt còn phù não
Chắt lọc phơi hoài nỗi ngán ngao.

T/Vien