Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

NHÀ NÔNG VỊNH HỌA


LÚA TRỔ
(Họa)
Lỡ ngậm lưng đòng sét nổ vang
Vờn đen cột tướng sững mây hàng
Ầm ầm chớp giật tung bờ trước
Xối xả mưa gào bửa ruộng ngang
Toại gã bần nông hên quýnh cẳng
Mừng em cố vụ sướng rung càng
Vừa hay nước đủ màu thêm tốt
Mượt lúa nhô đầu tựa bắc thang.
T/Vien

____________________

ĐI CÀY (xướng)
Thục Nương

Đang cày dở buổi sấm rền vang
Chợt thấy trời cao để lộ hàng
Xối xả mưa trào phun rãnh dọc
Ngấm ngầm lửa chớp xẹt đường ngang
Vài anh điền lực quỳ co gối
Mấy bác nông dân ngã chổng càng
Lúa tốt đồng tươi nhờ giải hạn
Chờ mùa tới vụ giá leo thang.
03/4/2017