Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

DUYÊN PHAI


DUYÊN PHAI
ndt - vịnh tranh

Duyên lành chả trọng xót mà chi
Ngọc nứt vàng phai cảm nỗi gì
Thật khách êm lời nhăn nhở giỡn
Gian người bạc tiếng lỡ lầm phi
Tình si biệt ngõ sầu dâng  mắt
Nghĩa luyến lìa xuân tủi ngập thì
Cứ để hàng mi thầm mộng dõi
Hoa lòng  đã muộn buổi  từ  ly.

T/Vien