Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

VƯỜN HOANG (2)


Vui tý với mảnh vườn nhà các bạn ui ..hj.hj


Vườn hoang (2)

Chiều nay ngắm lại mảnh vườn hoang
Cỏ bớt đường thông thật gọn gàng
Giữa luống mầm ngô đang nhú mọc
Bên sườn rễ cải đã xoè lan
Vài hôm tưới thúc cành đầm đậm
Mấy bữa bòn chăm lá mỡ màng
Vụ đến cho đầy hoa trái ngọt
Vui mùa lượm hái bội nhà sang.

T/Vien
Hp: 28.05..15 (16h 40')