Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

LỆ CHẦU CỦA TÁO


LỆ CHẦU CỦA TÁO

Lệ Táo lên chầu cũng vậy thôi
Nhiều năm rốt cuộc đã quen rồi
Nhân tình khó quẫn chưa bày đổi
Thế sự lành ngon chẳng đắp bồi
Lại thấy ngài tâu vòng những tội
Theo trình lịch tấu quẩn hàng xôi
Anh Hoàng dẫu tỏ nghe còn chối
Tặc lưỡi an triều mặc sức trôi.

T/Vien
20/01/2017