Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

THÓI ĐỜI


THÓI ĐỜI !

Lời hay ý... đẹp há chăng nhiều ?
Nghĩa nặng tình nồng chỉ bấy nhiêu
Chợ góp ngàn câu hoà xót miệng
Đường khoe vạn ngữ xướng đau diều
Vui ngày kẻ hứng thì muôn khổ (khẩu)
Nẫu buổi người vênh lại lắm điều
Giá được vài xu... thời chẳng ế
Thơ tràn khắp nẻo nghiệp nào điêu.

T/Vien